vlambda博客
学习文章列表

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

注意:重新安装系统会删除硬盘所有数据,有数据请提前备份好再安装系统!!

开机按住option键,然后选择U盘安装程序 El Capitan 10.11.6 进入

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程

Mac OS X El Capitan10.11 系统安装教程